academy espresso intellope tabula strategia vzdelavanie

Celoživotné vzdelávanie – strašiak alebo potreba?

V súčasnej spoločnosti, ktorá sa snaží využívať moderné technológie a má za cieľ sa neustále zlepšovať, sa celoživotné vzdelávania stáva akýmsi trendom či poslaním. Ukončenie strednej či vysokej školy nemusí nevyhnutne znamenať aj koniec vzdelávania sa. Práve v tomto zmysle sa čoraz viac hovorí o celoživotnom vzdelávaní, či sa človek učí ako jedinec, alebo v rámci firmy či dostupných kurzov. 

Celoživotné vzdelávanie možno definovať ako všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života a ich cieľom je zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Na základe informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočňuje prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. Zároveň umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy.   

Na základe dostupných zdrojom môžeme celoživotné vzdelávanie rozdeliť do troch základných kategórií:

–  formálne vzdelávanie – Definujeme ho ako niečo, čo sa uskutočňuje v inštitucionalizovanom a hierarchicky štruktúrovanom vzdelávacom systéme. Vedie k udeleniu oficiálne uznávaných dokladov a k nadobudnutiu kvalifikácie. 

–       neformálne vzdelávanie – Ide o akúkoľvek organizovanú, systematickú vzdelávaciu činnosť, ktorá sa vykonáva mimo formálneho systému za účelom poskytovať vybrané typy učenia sa konkrétnym skupinám. Do tejto kategórie môžeme zaradiť semináre či workshopy. Môže byť umožňované na pracovisku či v rámci aktivít občianskych združení alebo organizácií a pomáha zlepšiť pracovné či spoločenské uplatnenia človeka. 

–       neinštitucionálne vzdelávanie sa – Je prirodzenou súčasťou každodenného života. Podľa Memoranda o celoživotnom vzdelávaní sa je na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania často nezámerné a vzdelávajúci sa si ho ani nemusia uvedomovať̌ a nemusia ani rozpoznať̌, ako prispieva k ich vedomostiam a zručnostiam. Ide o aktivity, ktoré zahrňujú vedomosti alebo zručnosti, ktoré sa vyskytujú mimo učebných osnov vzdelávacích inštitúcií. Do tejto kategórie patria rôzne kurzy alebo workshopy, ktoré ponúkajú vzdelávacie alebo sociálne agentúry. 

Podľa Briana Tracyho je učenie minimálna požiadavka pre úspech vo svojom odbore. Informácie a vedomosti o všetkom rastú každým dňom, teda aj naše vedomosti sa musia zvyšovať̌, aby sme udržali krok. Autor zároveň rozoznáva tri druhy vzdelávania, ktoré možno získať úmyselne alebo náhodným spôsobom. 

–    Udržiavacie učenie nás udrží aktuálnym vo svojom odbore a zabráni nám zaostávať. Je nevyhnutné, aby sme boli schopní udržať sa v kondícií. 

–       Rastové učenie nám dodáva nové vedomosti a zručnosti, vďaka čomu môžeme robiť nové veci. Informácie je možné nájsť online, čítaním blogov alebo kníh. 

–       Učenie šokom je učenie, ktoré odporuje alebo zvráti určité vedomosti, ktoré už máme.  Primárnym zdrojom inovácií v podniku sú neočakávané úspechy, ale aj výpadky. V tomto prípade hovoríme o niečom, čo je úplne v rozpore s očakávaním. Je potrebné preto nebáť sa zmien a učenie šokom sa tak môže stať pre nás veľmi cenné.

Podľa Tracyho najúspešnejší ľudia využívajú všetky možné príležitosti na nové poznatky, vďaka čomu môžu byť efektívnejší pri získavané nových znalostí. 

(Zdroj: Unsplash.com/Green Chameleon)

Prekážky celoživotného vzdelávania 

Medzi najčastejšie prekážky celoživotného vzdelávania patrí nedostatok finančných prostriedkov. V tomto prípade možno uviesť príklad najmä nutnosti zaplatiť za svoje vzdelávanie, čo mnoho ľudí odradí. Medzi ďalšie prekážky v celoživotnom vzdelávaní patrí podľa Vlastimila Čihálka napríklad pracovná zaneprázdnenosť, nedostatok času, obavy z nezvládnutia, nedostatočné vzdelávanie či málo informácií o dostupných kurzoch. 

Naša online vzdelávacia platforma Academy Espresso sa bude snažiť týmto prekážkam vyhnúť a ponúkať tak svojim zákazníkom prístup k neobmedzenému vzdelávaniu, kedykoľvek a kdekoľvek. 

Prečo je celoživotné vzdelávanie dôležité? 

Je dôležité vedomosti a zručnosti získané v rodine, škole alebo počas odbornej prípravy naďalej udržiavať, rozvíjať a dopĺňať, k čomu slúži práve celoživotné vzdelávanie. Ľudia si môžu celoživotným vzdelávaním nájsť príležitosť k ďalšiemu učeniu sa, zároveň sa môžu zapojiť do rôznych aktivít iného vzdelávania. V rámci ďalšieho vzdelávania sa im otvára príležitosť doplniť a rozšíriť si dosiaľ získané poznatky, no zároveň absolvovať záujmové vzdelávanie. Človek sa potrebuje vzdelávať v osobnom živote ale aj v pozícií zamestnanca, aby mohol uspieť v stále silnúcej konkurencii. 

Pomôžeme Vám! 

V celoživotnom vzdelávaní Vám môže pomôcť aj naša online vzdelávacia platforma pomôcť. Academy Espresso je modul vzdelávania, školení a hodnotenia, ktorý prináša desiatky online kurzov z rôznych oblastí, ako napríklad zdravie, hobby, digitálne zručnosti či vzdelávanie cudzích jazykov alebo financií, vďaka čomu sa môžete učiť nové veci, cvičiť a posúvať svoje vedomosti ďalej. 

Cieľom platformy Academy Espresso je spoločne s overenými poskytovateľmi prinášať svojim klientom doživotný prístup k vzdelávaniu vďaka neobmedzenému prístupu k online kurzom z viacerých oblastí.

You might be interested

5/5

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.

THEMES

Most popular

Newsletter

You’ve read about the importance of being courageus, rebellious and imaginative.

Social club

There is no better advertisement campaign that is low cost.

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.