Condizioni commerciali - Obchodné podmienky

INTELLOPE, s.r.o.
Kutuzovová 17
831 03 Bratisalva
Slovakia

P.IVA: SK2120583740
IČO: 51047021

4/Re/2563/2017 zo dna 08.08.2017

Fatture e dipartimento economico:
Faktúry a ekonomické oddelenie:
[email protected]

CEO:
Vasil Dzadík,
[email protected]

Termini di pagamento:
1.1 Tutti i pagamenti per i nostri prodotti e servizi devono essere effettuati in anticipo.
1.2 Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul nostro conto corrente indicato o tramite il gateway di pagamento PayPal.
1.3 I prodotti o servizi saranno consegnati o forniti solo dopo il ricevimento del pagamento.

Possibilità di accordo basato su progetto con accordo speciale:
2.1 Per progetti specifici, potremmo concordare un pagamento a rate o un altro accordo di pagamento speciale.
2.2 L’importo concordato per tali progetti sarà suddiviso in due pagamenti:
a) È richiesto un pagamento anticipato del 70% dell’importo totale prima dell’ordinazione dei prodotti.
b) Il restante 30% viene pagato solo quando i prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione o la licenza è pronta per l’attivazione.

Consegna dei prodotti:
3.1 La consegna dei prodotti avverrà secondo le condizioni e il metodo di spedizione concordati.
3.2 Nel caso in cui il prezzo della spedizione non sia stabilito prima dell’ordinazione dei prodotti, tale importo potrebbe essere fatturato successivamente al cliente.
3.3 Le spese relative alle dichiarazioni doganali e all’emissione di altri documenti di trasporto saranno a carico del cliente.
3.4 Se necessario, il deposito dei prodotti in magazzino potrebbe comportare l’addebito di una somma per lo stoccaggio, da concordare tra Intellope e il cliente.

Annullamento dell’ordine:
4.1 Se il cliente richiede l’annullamento dell’ordine prima della consegna dei prodotti o dell’attivazione della licenza, deve comunicarcelo per iscritto il prima possibile.
4.2 In caso di annullamento dell’ordine prima della consegna o dell’attivazione, sarà rimborsato al cliente l’importo già pagato.
4.3 Se decidete di annullare un ordine che è già in viaggio verso di voi, dalla somma finale che vi rimborseremo, verranno dedotte le spese di trasporto e una tassa di annullamento. L’importo della tassa di annullamento può variare per ogni ordine ed è sempre specificato nei dettagli del vostro ordine.

Protezione dei dati personali:
5.1 La protezione dei dati personali dei clienti è di grande importanza per noi. I vostri dati personali saranno trattati in conformità con la nostra politica sulla privacy e le leggi applicabili.
5.2 I vostri dati non saranno forniti a terzi senza il vostro consenso preventivo.

Responsabilità:
6.1 Non ci assumiamo responsabilità per la qualità e la funzionalità dei nostri prodotti e servizi in conformità alle specifiche concordate.
6.2 Tuttavia, se venissero rilevati difetti o errori nei nostri prodotti o servizi, vi preghiamo di informarci al più presto possibile e cercheremo di trovare una soluzione adeguata.

Modifiche alle condizioni commerciali:
7.1 Ci riserviamo il diritto di modificare queste condizioni commerciali in qualsiasi momento. In caso di modifiche, vi informeremo tramite il nostro sito web o tramite altri mezzi appropriati.
7.2 Continuando a utilizzare i nostri prodotti e servizi, si accettano le nuove condizioni commerciali.

Disposizioni finali:
8.1 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di queste condizioni commerciali sia legalmente invalida o inapplicabile, ciò non influenzerà le restanti disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
8.2 Queste condizioni commerciali costituiscono l’intero accordo tra voi e Intellope per quanto riguarda l’acquisto di prodotti e servizi e sostituiscono qualsiasi accordo o contratto precedente, sia verbale che scritto.

update: 01. 02. 2023

Platobné podmienky:
1.1 Všetky platby za naše produkty a služby musia byť vykonané vopred.
1.2 Platba musí byť vykonaná prostredníctvom bankového prevodu na náš uvedený bankový účet alebo cez platobnú bránu, ako je PayPal.
1.3 Produkty alebo služby budú doručené alebo poskytnuté až po úspešnom prijatí platby.

Možnosť dohody na zaklade projektu so zvláštnou dohodou:
2.1 V prípade špecifických projektov môžeme uzatvoriť dohodu o rozložení platby na splátky alebo inú špeciálnu platobnú dohodu.
2.2 Suma dohodnutá v rámci takýchto projektov sa rozdelí na dve platby:
a) Pred objednaním tovaru sa vyžaduje úhrada 70 % z celkovej sumy.
b) Zvyšných 30 % sa platí až v momente, keď je tovar skladom a pripravený na odoslanie alebo licencia je pripravená na aktiváciu.

Dodávka tovaru:
3.1 Dodávka tovaru bude vykonaná na základe dohodnutých podmienok a spôsobu dopravy.
3.2 V prípade, že pred objednaním tovaru nie je stanovená konečná cena dopravy, môže byť táto suma dodatočne do-fakturovaná zákazníkovi.
3.3 Náklady súvisiace s colnými deklaráciami a vybavovaním iných transportných dokumentov budú zodpovednosťou zákazníka.
3.4 Ak situácia vyžaduje uloženie tovaru v sklade, môže byť účtovaná príslušná suma za skladovanie, ktorá bude dohodnutá medzi spoločnosťou Intellope a zákazníkom.

Zrušenie objednávky:
4.1 Ak zákazník žiada zrušenie objednávky pred doručením tovaru alebo aktiváciou licencie, musí nás o tom informovať písomne čo najskôr.
4.2 V prípade zrušenia objednávky pred doručením alebo aktiváciou bude zákazníkovi vrátená suma, ktorú už zaplatil.
4.3 Ak sa rozhodnete zrušiť objednávku, ktorá je už na ceste ku vám, z finálnej sumy, ktorú vám vrátime, budú odpočítané náklady za transport a storno poplatok. Výška storno poplatku môže byť pri každej objednávke stanovená individuálne a je vždy uvedená v detailoch vašej objednávky.

Ochrana osobných údajov:
5.1.1 Ochrana osobných údajov zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi.
5.1.2 Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vašej predchádzajúcej súhlasu.

Zodpovednosť:
6.1 Nesieme zodpovednosť za kvalitu a funkčnosť našich produktov a služieb v súlade s dohodnutými špecifikáciami.
6.2 Ak by však došlo k zisteniu akýchkoľvek nedostatkov alebo chýb v našich produktov alebo službách, prosíme vás, aby ste nás o tom informovali čo najskôr a budeme sa snažiť nájsť vhodné riešenie.

Zmeny obchodných podmienok:
7.1 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Ak k takýmto zmenám dôjde, budeme vás informovať prostredníctvom nášho webu alebo iným vhodným spôsobom.
7.2 Pokračovaním v používaní našich produktov a služieb vyjadrujete súhlas s novými obchodnými podmienkami.

Ostatné ustanovenia:
8.1 Ak by akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo zákonite neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to zvyšok týchto podmienok, ktoré zostanú v plnom rozsahu platné a vykonateľné.
8.2 Tieto obchodné podmienky tvoria celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Intellope týkajúcu sa nákupu produktov a služieb a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dohody alebo zmluvy.

aktualizované: 01. 02. 2023